Menu

Záručné podmienky

ZÁRUČNÝ LIST:


1. PODMIENKY ZÁRUKY
Poskytnutá záruka sa vzťahuje na strešnú krytinu STAMINA, BOBRINA, MERIDA, CLIP roof a trapézy radu TR vyrobené spoločnosťou BLISTEEL a.s. (ďalej ako výrobca) z pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou.


2. ZÁRUČNÁ DOBA

 • Záruka 10 rokov platí na intenzívne kontrastné zmeny farby povlaku vplyvom UV žiarenia, a na vlastnosti poplastovanej vrstvy organického povlaku: odlupovanie z plechu, tvorbu trhlín a prasklín, zapríčinené nevhodnou technológiou povlakovania, odchýlky farebného odtieňa nad rámec stanovených telerancií. Záruka na odolnosť voči poveternostným vplyvom platí pre obytné a hospodárske budovy pre použitie v bežných podmienkach znečistenia ovzdušia (neplatí pre priemyselnú atmosféru).
 • Záruka 30 rokov sa vzťahuje na prehrdzavenie strešnej krytiny STAMINA, BOBRINA, MERIDA, CLIP roof, a trapézy radu TR za predpokladu použitia strešnej krytiny na obytných a hospodárskych budovach v bežných podmienkach znečistenia ovzdušia. Prehrdzavením sa v zmysle týchto záručných podmienok rozumie: prederavenie samotnej strešnej krytiny pôsobením hrdze, ku ktorej došlo vplyvom poveternostných podmienok bez predchádzajúceho zjavného poškodenia strešnej krytiny pri montáži prípadne inej manipulácii.


3. PODMIENKY POSKYTNUTIA ZÁRUKY

Záruka je platná len ak boli dodržané nasledujúce podmienky:

 • dodržanie inštrukcií a technických odporúčaní pre používanie a montáž strešnej krytiny podľa predpisu výrobcu. Je povinnosťou zákazníka si tieto technické podmienky zaobstarať, a výrobca ich na požiadanie poskytne ku každej dodávke. Použitie strešnej krytiny v rozpore s odporúčaniami je možné len po písomnom súhlase. V prípade nadštandardného alebo náročného riešenia aplikácie je potrebná konzultácia pracovníka technického oddelenia výrobcu,
 • výrobca preberá kompletnú záruku na strešný systém iba v prípade, ak montáž bola vykonaná odborne, t. z. osobou zaškolenou, ktorá je držiteľom certifikátu o spôsobilosti pre montáž vydaný výrobcom. Na iné ako tieto prípady sa záruka nevzťahuje,
 • výrobky musia byť na finálnom mieste aplikované najneskôr do jedného mesiaca od jeho výroby,
 • prípadné uskladňovanie tovaru sa musí riadiť v súlade s odporúčaniami výrobcu, podľa technického katalógu,
 • použitie len originálneho príslušenstva a spojovacieho materiálu dodaného alebo doporučeného výrobcom,
 • V prípade, že po prevzatí strešnej krytiny odberateľom nenasleduje okamžitá montáž je potrebné dodržať nasledovné pokyny: strešnú krytinu je potrebné skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Krátkodobo je možné aj skladovanie na voľnom priestranstve, pričom strešná krytina musí byť prekrytá stálofarebnou plachtou, ktorá prepúšťa vzduch. V oboch prípadoch je potrebné palety so strešnou krytinou podložiť spádovými podložkami a to v dostatočnej výške nad zemou, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie. Pri prevzatí strešnej krytiny odberateľom je nutné túto strešnú krytinu rozbaliť z fólie, v ktorej je každá paleta so strešnou krytinou zabalená. Strešnú krytinu je nutné namontovať najneskôr do 2 týždňov od dodania na stavbu. Ak je strešná krytina skladovaná dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné jednotlivé tabule strešnej krytiny prekladať dilatačnými lištami. Skladovanie strešnej krytiny po dobu dlhšiu ako dva mesiace sa považuje za porušenie záručných podmienok. V tomto prípade nebude uznaná reklamácia týkajúca sa poškodenia povrchovej úpravy strešnej krytiny. Pri dodávke strešnej krytiny s krycou fóliou skladovanie strešnej krytiny nie je možné. V prípade nutnosti skladovania strešnej krytiny je nutné odstrániť ochrannú fóliu z každej tabule. Pravidlá pre skladovanie strešnej krytiny platia rovnako aj pre všetky ostatné výrobky dodávané výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje:

 • na rovnomernú zmenu odtieňa farby a zmeny lesku,
 • je záväzná výlučne v prípadoch, keď bol výrobok použitý v normálnych podmienkach prostredia,
 • nevzťahuje sa na chyby spôsobené neobyčajným vplyvom (blesk, oheň, explózia, zemetrasenie, záplavy, padajúce veci, chemické zlúčeniny, abnormálny vietor, radiácia a podobne); teplotou vyššou ako 60 ºC; vojnou, občianskymi nepokojmi, vandalizmom; chybným použitím a to zámerne z nedbanlivosti, alebo neznalosti; neobyčajným vplyvom chemických látok (pôsobenie poškodzujúcich plynov, dymu a chemikálií z prírodných i priemyselných zdrojov); nevhodným dlhodobým skladovaním, v prípade dlhodobého skladovania je nutné zabezpečiť uloženie v uzavretom priestore, rozbalenie balíka, a rozloženie plechov tak, aby nedochádzalo k tepelným a chemickým reakciám; pri montáži a doprave (napr. rezné a strižné hrany, používanie nesprávnych nástrojov, pôsobenie vlhkého dreva, zametanie kovových pilín a podobne); stánim vody na streche, a tým pôsobeniu rôznych kyslých a zásaditých zlúčenín. Voda musí voľne stekať z povrchu plechu. Nazhromaždená špina a rôzne predmety ako kamene, konáriky, lístie, kovové piliny, a podobne sa musia prečistiť a spláchnuť vodou raz ročne,
 • ak sklon strechy je menej ako 8º STAMINA, MERIDA, Clip roof , 30º BOBRINA a 5º trapézy radu TR.


4. Záverečné ustanovenia
Tento záručný list sa vzťahuje výhradne na dodávku, ktorá je špecifikovaná vo faktúre, ktorej číslo je uvedené v záhlaví záručného listu. Ostatné podmienky záruky sú uvedené v obchodných podmienkach výrobcu.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK BLISTEEL:

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,v znení neskorších predpisov.
Článok I
Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako aj zákazníka. Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby výrobku alebo služby, a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


Článok II
Zodpovednosť za chyby


Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Za chybu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné chyby. Za zjavné chyby sú považované, chyby zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a kvalitatívny rozdiel, znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).
Zistené zjavné chyby je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená. Predávajúci nezodpovedá za chyby ak: zákazník spôsobil chybu tovaru sám, zákazník pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel, resp. bol na chybu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu poskytnutá zľava z ceny tovaru, chyby vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, boli porušené ochranné plomby na tovare, boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

Článok III
Záručná doba


Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej priloženom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

Článok IV
Plynutie záručnej doby


Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za chyby pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok V
Chyby odstrániteľné


Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli chybe do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že chyba existovala už v čase predaja.

Článok VI
Chyby neodstrániteľné


Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VII
Vec predávaná so zľavou


Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej chybe tovaru, túto chybu potom nie je možné reklamovať.

Článok VIII
Uplatnenie práva


Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

ČIánok IX
Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie


Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo
poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo chybu zistil, a to predložením chybného tovaru v predajni. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z chýb, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybný tovar predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. V prípade, že kupujúci pri uplatnení reklamácie nepredloží reklamovaný výrobok, reklamačné konanie začína dňom fyzickej obhliadky výrobku na mieste montáže (po vzájomnej dohode termínu), kedy bude vydaný doklad o uplatnení reklamácie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa chyba vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a
spôsobe vybavenia reklamácie.

Článok X
Záverečné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 20.07.2009. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


V Košiciach

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať