Menu

Záručné podmienky VELUX

 

Nakupujte VELUX s 10 ročnou zárukou

Strešné výrobky VELUX sú pre vaše podkrovie kvalitným vybavením. Tieto výrobky sa vyznačujú optimálnou funkčnosťou, moderným dizajnom a vysokou životnosťou. Teraz vám ponúkame možnosť bezplatnej registrácie výrobkov a s tým spojené výhody.

Predĺžená záruka VELUX ! Pokiaľ sú strešné okná VELUX namontované spolu s montážnymi výrobkami VELUX BDX (zabezpečujúcimi správnu a vodotesnú montáž), VELUX poskytuje dodatočnú 5-ročnú záruku na strešné okná VELUX, vrátane zasklenia, lemovania a montážnych výrobkov VELUX. 

 

Strešné okná VELUX Kvalitné strešné okná Strešné okná VELUX

10 rokov záruka

strešné okno a lemovanie namontované so zatepľovacou sadou BDX 

5 rokov záruka

    strešné okná a lemovania, svetlovody a okná do plochej strechy

2 roky záruka

všetky ostatné výrobky 

  

Registrácia záruky výrobkov VELUX cez internet

Vyplnením formuláru pre registráciu záruky vašich strešných okien VELUX si zaistíte jednoduchý prístup k našim  predajným službám a servisu. Po registrácii (vyplnení formuláru) od nás e-mailom dostanete záručný list a záručné podmienky. Pozorne si ich, prosím, uschovajte spolu s faktúrou od montážnika (montážnej firmy).
Všetky potrebné údaje pre registráciu vašich strešných okien VELUX nájdete na hornej strane krídla okna.  

Formulár na registráciu VELUX: http://www.velux.sk/zakaznici/zaruka/registracia-zaruky-online.aspx

 

Záručné podmienky platné od 1. 8. 2009

VELUX Slovensko s.r.o. poskytuje konečnému užívateľovi 1) nasledovnú záruku:

Záruka sa vzťahuje na:

Záručná lehota 5 rokov (+ 5 rokov v prípade predĺženej záruky)

 • strešné okná VELUX vrátane zasklenia
 • lemovanie VELUX
 • montážne výrobky VELUX ako ostenie VELUX, izolačný rám VELUX, hydroizolačný golier VELUX, parozábranový golier VELUX, rámové rozšírenie VELUX a podporná  krokva VELUX 
 • Predĺžená záruka: Pokiaľ sú strešné okná VELUX namontované spolu s montážnymi výrobkami VELUX BDX (zabezpečujúcimi správnu a vodotesnú montáž), VELUX poskytuje dodatočnú 5-ročnú záruku na strešné okná VELUX, vrátane zasklenia, lemovania a montážnych výrobkov.

Záručná lehota 5 rokov

 • okná do plochej strechy
 • svetlovody VELUX

Záručná lehota 2 roky

 • zatieňovacie produkty VELUX (okrem vonkajších roliet  a elektricky ovládaných markíz)
 • manuálne ovládané produkty VELUX
 • zatieňovacie produkty VELUX ako vonkajšie rolety VELUX a elektricky ovládané markízy VELUX
 • motorčeky VELUX na ovládanie otvárania okien a zatieňovacích doplnkov (okrem motorčekov pre ovládanie vonkajších roliet a elektricky ovládané markízy), vrátane motorčekov predinštalovaných v strešných oknách VELUX a v oknách VELUX do plochej strechy 
 • produkty VELUX pre elektrické ovládanie, vrátane elektrických komponentov inštalovaných v strešných oknách VELUX a v oknách VELUX do plochej strechy
 • motorčeky VELUX pre vonkajšie rolety VELUX a elektricky ovládané markízy VELUX

 

Záruka bude platiť pre horeuvedené výrobky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike a ktoré boli dodané prvému konečnému užívateľovi 2) po 1. 8. 2009. Práva konečného užívateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich predaj spotrebiteľských tovarov nie sú touto zárukou obmedzené.

 

Začiatok plynutia záruky

 Záručná doba začne plynúť od doby, kedy je úplne nový výrobok dodaný 3) prvému konečnému užívateľovi. Záručná doba na vodné nádržky VELUX začína plynúť od doby kedy boli vyrobené.

 

Rozsah záruky 

Záruka sa bude vzťahovať na vady 4) spôsobené vadami v materiále alebo výrobe, alebo konštrukčnými vadami 5). Záruka v uvedenom rozsahu sa poskytuje za podmienky, že konečný užívateľ preukáže, že vady, chyby alebo škoda nevznikli priamo alebo nepriamo z

a) nesprávnej inštalácie, t.j. inštalácie vykonanej v rozpore s návodom na inštaláciu, alebo (v prípade ak takýto návod neexistuje) v rozpore s riadnym technickým postupom

b) inštalácie mimo odporúčaných inštalačných miest

c) chybnej prevádzky alebo nesprávneho použitia

d) použitia nekompatibilných náhradných dielov alebo príslušenstva (napr. dodávka energie)

e) prepravy, inštalácie alebo inej formy nakladania

f) modifikácie výrobku, alebo g) iných vád, chýb, alebo škôd, ktoré nie sú spôsobené chybami v materiále alebo výrobe, alebo konštrukčnými chybami, pričom uvedené príklady nie sú vyčerpávajúce.

Okrem toho sa záruka v uvedenom rozsahu poskytuje za podmienky, že konečný užívateľ preukáže, že vady, chyby, alebo škoda nevznikla priamo alebo nepriamo z nesprávnej údržby, ako je popísaná v návode na použitie/údržbu – alebo že vadám, chybám, alebo škode sa nedalo zabrániť údržbou, ako je po pí saná v  návode na použitie/údržbu alebo v návode na používanie, ktoré možno obdržať na základe žiadosti predloženej firme VELUX, alebo ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.VELUX.com alebo www.VELUX.sk. Záruka na vodné nádržky VELUX je podmienená pravidelným vykonávaním kontroly ochrannej magnéziovej anódy zo strany konečného užívateľa. 

 

Písomná reklamácia

Pri uplatnení tejto záruky zašle konečný užívateľ písomnú reklamáciu v rámci záručnej doby 6) VELUX alebo dílerovi, od ktorého bol výrobok zakúpený. Je výlučne na rozhodnutí VELUX, či výrobok opraví dodá náhradný výrobok, alebo či nahradí konečnému užívateľovi kúpnu cenu. 

 

Opravy podľa záruky

Pokiaľ VELUX nerozhodne inak, za opravu výrobku zodpovedá konečný užívateľ. Záruka pokrýva bezplatnú dodávku náhradných dielov/materiálov potrebných na opravu vady konečným užívateľom 7).


Ak opravy nemožno urobiť bez vynaloženia veľkého úsilia pre konečného užívateľa, VELUX uhradí aj akékoľvek náklady na inštaláciu náhradných dielov/materiálov, náklady na prácu súvisiacu s opravou a náklady na dopravu technika alebo odoslanie výrobku, ako aj pokrytie nepremokavým materiálom za podmienky, že takéto opatrenia boli dohodnuté s VELUX. Konečný užívateľ pripraví výrobok k dispozícii na opravu podľa inštrukcií VELUX, ak to bude potrebné poskytne nástroje a uhradí súvisiace náklady. 

 

Náhradná dodávka výrobkov VELUX

Náhradná dodávka sa uskutoční bezplatne nahradením starého výrobku novým výrobkom 8) rovnakého druhu, typu a kvality. Ak sa v čase uplatnenia reklamácie výrobok už nevyrába, alebo sa nevyrába v úplne rovnakej verzii (tvar, farba, pokrytie, konečná úprava, atď.), VELUX bude mať právo nahradiť ho podobným výrobkom. Konečný užívateľ je povinný vyzdvihnúť si nový výrobok od najbližšieho dílera VELUX, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Doprava/odoslanie z firmy a do firmy VELUX a/alebo od predajcu/ k predajcovi, demontáž a reinštalácia výrobku a pokrytie nepremokavým materiálom alebo iné zvláštne opatrenia budú dohodnuté s firmou VELUX ešte pred realizáciou, a v prípade takejto dohody firma VELUX uhradí súvisiace náklady. 

 

Náhrada kúpnej ceny

Na základe predchádzajúcej dohody s firmou VELUX, konečný užívateľ vráti výrobok a firma VELUX nahradí kúpnu cenu, ktorú zaplatil konečný užívateľ.

 

Výluky zo záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledovné: 

 • Vyblednutie častí, ktoré nie sú viditeľné pri bežnom používaní
 • Akákoľvek zmena farby alebo vyblednutie bez ohľadu na to, či bolo spôsobené slnkom/kondenzáciou/kyslým dažďom/slanými postrekmi alebo inými podmienkami, ktoré majú vplyv na koróziu alebo zmenu materiálu
 • Akékoľvek iné kozmetické vady, ako napr. voľne visiaca látka alebo plachtovina okennej žalúzie, zmeny v tesnení tabuliek alebo kondenzácia na tabuľkách solárnych kolektorov
 • Hrčky v dreve
 • Nevyhnutné a/alebo očakávané zníženie účinnosti výrobku, vrátane technických hodnôt/ špecifikácií, ako aj všeobecne tolerované zmeny v účinnosti
 • Variácie, ktoré môžu nastať prirodzeným spôsobom v použitých materiáloch
 • Nesprávna alebo obmedzená funkcia, napr. vyplývajúca zo zablokovania alebo pod. v dôsledku ľadu, snehu, halúzok, atď.
 • Nedokonalosť vrátane variácií farieb, odtieňov alebo značiek, atď. v skle, ktoré boli prítomné aj v čase dodávky alebo vznikli počas záručnej lehoty, a ktoré v podstate nebránia výhľadu
 • Akékoľvek iné podobné podmienky bez ohľadu na to, či budú charakterizované ako vady. 

Okrem toho záruka nepokrýva zmenenú rezistenciu na difúziu výparov alebo tepelnú vodivosť inštalačných výrobkov VELUX.

Táto záruka nebude platiť pre žiadne iné výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené v tabuľke „Rozsah záruky”. Pokiaľ ide o príslušenstvo, vrátane nainštalovaného príslušenstva, platí prípadná záruka poskytovaná výrobcom príslušenstva. Osobitné podmienky uvedené v tejto záruke, vrátane ustanovení o záručnej dobe uvedených v časti „Rozsah záruky”, budú platiť aj pre príslušenstvo VELUX bez ohľadu na to, či takéto príslušenstvo je nainštalované.

VELUX nepreberá žiadnu zodpovednosť za následnú škodu, vrátane nepriamej straty, alebo zodpovednosť za výrobky okrem tej, ktorá vyplýva z kogentných ustanovení zákona.

VELUX nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené priamo alebo nepriamo udalosťami, ktoré VELUX nemôže ovplyvniť, vrátane okrem iného priemyselných sporov, požiaru, vojny, terorizmu, dovozných obmedzení, politickej nestability, neobvyklých prírodných javov, vandalizmu alebo inej vyššej moci.

VELUX nepreberá žiadnu zodpovednosť za výrobky tretej strany bez ohľadu na to, že boli predané alebo vystavené spolu s výrobkami uvedenými v tabuľke „Rozsah záruky”.

Túto záruku možno uplatniť len za podmienky, že výrobok bol zaplatený v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými pre daný výrobok. 

 

Opravy v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Ak sa na nárok konečného užívateľa nevzťahuje záruka, konečný užívateľ uhradí náklady na prepravu výrobku do opravovne a z opravovne alebo cestovné náklady technika k a od konečného užívateľa. Okrem toho konečný užívateľ uhradí akékoľvek náklady, vrátane pracovných nákladov, ktoré vynaloží technik na prehliadku výrobku, ako aj akékoľvek náklady v súvislosti s demontážou a opätovnou inštaláciou produktu a jeho zakrytia nepremokavým materiálom, atď. Ak konečný užívateľ potom, ako bol informovanýo tom, že sa na prípad nevzťahuje záruka o predpokladanej cene za opravu, ktorá nespadá pod záruku, bude trvať na vykonaní opravy, zaplatí taktiež akékoľvek použité náhradné diely a náklady vynaložené na prácu. 

 

Poznámky – Dodatočné vysvetlenia k horeuvedeným ustanoveniam.
Poznámka 1:
„Konečný užívateľ” znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vlastní výrobok a ktorá ho nenadobudla za účelom ďalšieho predaja alebo inštalácie v rámci podnikateľskej činnosti.
Poznámka 2:
„Prvý konečný užívateľ” znamená konečného užívateľa, viď poznámka 1, ktorý prvý nadobudne výrobok od VELUX, od dílera alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predáva výrobok za účelom ďalšieho predaja alebo inštalácie v rámci podnikateľskej činnosti.
Poznámka 3:
Ak konečný užívateľ nemôže preukázať termín dodávky, VELUX si vyhradzuje právo určiť začiatok plynutia záruky podľa dokumentácie, na základe ktorej možno s pravdepodobnosťou určiť dátum výroby.
Poznámka 4:
Záruku možno uplatniť, ak podľa technických znalostí v čase výroby, bola zistená vada. Okrem toho v tomto časovom momente existovala aj príčina vady.                                                                Poznámka 5:
Akékoľvek rozdiely medzi normami platnými v čase kúpy (vrátane napr. noriem, ktoré tvoria základ pre označenie CE) a fungovaním výrobku (v súlade s právnymi predpismi) podľa príslušných noriem platných v čase výroby, nebudú zahrnuté do vád alebo chýb na ktoré sa vzťahuje táto záruka. Akákoľvek elektromagnetická emisia alebo iná emisia (alebo podobné javy) výrobku – bez ohľadu na to, že by mohli mať vplyv na iné predmety – nebude zahrnutá do vád alebo chýb za predpokladu, že fungovanie výrobku (v súlade s právnymi predpismi) je v súlade s emisnými normami platnými v čase výroby. Nakoniec, akákoľvek citlivosť výrobku na vonkajšie žiarenie nebude zahrnutá do vád alebo chýb za predpokladu, že výrobok je v súlade s príslušnými kogentnými normami platnými v čase výroby.
Poznámka 6:
Je povinnosťou konečného užívateľa preukázať skutočnosť, že záručná doba nevypršala.
Poznámka 7:
Na vymenené náhradné diely VELUX pre výrobky na ktoré sa vzťahuje táto záruka poskytuje VELUX odo dňa ich dodávky novú záručnú dobu (rovnakú ako nová záručná doba, ktorá platí pre výrobok/príslušenstvo podľa „Rozsahu záruky”), za vady v náhradných dieloch, ktoré vznikli v súvislosti s vadami v materiále alebo pri výrobe alebo konštrukčné vady, za rovnakých podmienok, aké platia pre túto záruku. Ak opravy vykoná firma VELUX podľa tejto záruky, zvyšná záručná lehota pre výrobok bude predĺžená o časové obdobie, ktoré uplynulo od uplatnenia reklamácie až do ukončenia opravy.
Poznámka 8:
Nová záručná lehota (ekvivalentná novej záručnej lehote, ktorá platí pre výrobok/príslušenstvo podľa „Rozsahu záruky”), ktorá začne plynúť odo dňa náhradnej dodávky, bude platiť pre náhradný výrobok VELUX za rovnakých podmienok, aké platia pre túto záruku. 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať