Menu

Záručné podmienky

30-ROČNÚ ZÁRUKU na mrazuvzdornosť strešnej krytiny Bramac t.j. na betónovú škridlu a všetky betónové tvarovky Bramac. V uvedenej lehote plynúcej odo dňa dodania tovaru sa zaväzujeme vykonať bezplatnú výmenu nefunkčnej alebo znehodnotenej krytiny, ktorá nebude mať preukázateľné vlastnosti na mrazuvzdornosť v zmysle príslušnej STN EN 490 v znení platnom a účinnom v dobe dodania, a to tak, že dodáme bezplatne na miesto nákupu náhradný tovar a rovnako bezodplatne vykonáme na naše náklady jeho výmenu na mieste jeho použitia. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY BRAMAC

K dodanej betónovej škridle poskytujeme dodatočnú záruku mrazuvzdornosti na dobu 30 rokov (t. j. záruku na to, že vplyvom mrazu nebude znížená odolnosť strechy proti prenikaniu dažďovej vody) - za predpokladu splnenia nižšie uvedených všeobecných a týchto osobitných predpokladov:

 • strecha je dostatočne odvetraná (t.j. bol použitý dostatočný počet originálnych odvetrávacích škridiel zodpovedajúci minimálne počtu odporúčanému fi rmou Bramac v jej technických podkladoch)
 • škridla bola preukázateľne poškodená mrazom z dôvodu jej vadnosti a nie inými vplyvmi (ako napr. tlakom snehu, krupobitím...)
 • poškodenie škridly vplyvom mrazu bolo bezodkladne písomne ohlásené po tom, ako k nemu došlo so špecifi káciou druhu poškodenia a dátumu dodávky

V uvedenej lehote sa zaväzujeme vykonať bezplatnú výmenu takto znefunkčnených alebo znehodnotených škridiel, a to tak, že dodáme bezplatne na miesto nákupu náhradný tovar a rovnako bezodplatne vykonáme na naše náklady ich výmenu.

Akékoľvek práva a nároky z tejto záruky je možné uplatniť písomnou formou v zmysle právnych predpisov bezodkladne po tom, ako bola príslušná vada zistená u predajcu alebo realizátora, u ktorého bola škridla zakúpená, za dodržania podmienok ustanovených v reklamačnom poriadku vydanom spoločnosťou Bramac – strešné systémy, spol. s r. o..

Nároky z tejto záruky je možné uplatniť, ak boli zároveň splnené tieto všeobecné podmienky:

 • nárok bol včas uplatnený riadne stanoveným postupom a nákup škridly bol doložený nákupným dokladom a týmto záručným listom
 • spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., bol umožnený prístup k reklamovanému tovaru v mieste jeho montáže
 • montáž a osadenie reklamovaných výrobkov boli vykonané odborne v súlade s STN a pokynmi výrobcu
 • výrobok bol používaný len na účel, na ktorý je určený a v prostredí, pre ktoré je určený
 • výrobok nebol mechanicky poškodený alebo inak poškodený mimoriadnymi vplyvmi prostredia, v ktorom bol použitý (napr. živelné pohromy alebo pôsobenie neobvyklých klimatických javov a prejavov)
 • konštrukcia strechy, na ktorej sú škridly umiestnené, zodpovedá všeobecným statickým požiadavkám
 • zhotovenie a pokrytie strechy a jej konštrukcia zodpovedá príslušnej slovenskej norme, resp. obdobnej norme európskej
 • k prejavom vád nedošlo v dôsledku použitia neoriginálneho príslušenstva.

Rozsah plnenia zo strany spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., z týchto záruk sa obmedzuje na povinnosti a plnenie v tomto záručnom liste výslovne uvedeným. Mechanické poškodenie škridiel, ako aj zmeny ich povrchu pôsobením poveternostných vplyvov nezhoršujúce ich úžitkové vlastnosti nemôžu byť predmetom reklamácie. Dočasné výkvety alebo farebné rozdiely nie sú vadou a záruka sa na ne nevzťahuje. Tento list sa nevzťahuje na vady tovaru v čase dodania, pre ktoré platí zodpovednosť za vady tovaru tak, ako ju špecifi kujú všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r. o..

Akékoľvek iné nároky, najmä nárok na náhradu akýchkoľvek nepriamych alebo následných škôd, ak ich priamo nestanoví slovenské právo, sú vylúčené. Postúpenie práv a nárokov z tejto záruky je vylúčené. 

15-ROČNÚ OSOBITNÚ ZÁRUKU na funkčnosť strešného systému Bramac

Podmienky platnosti záruky:
Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Bramac sa vzťahuje výlučne na strechy na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne škridly Bramac, strecha je dostatočne odvetraná, má v plnom rozsahu zabezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme originálnej strešnej fólie Bramac (Bramac Veltitech 120, Bramac PRO Plus, Bramac Universal 2S, Bramac TOP RU, Bramac Clima Plus 2S). V prípade, ak strecha obsahuje aj ďalšie strešné prvky (hrebeň a nárožie, odkvapová hrana, prestupy strechou a úžľabie), platí táto záruka, len ak boli na ne použité výlučne a len predpísané originálne prvky Bramac , ktorých použitie je podmienkou platnosti tejto záruky (všetky takto predpísané prvky sú vymenované na opačnej strane tohto záručného listu). Zároveň je podmienkou platnosti tejto osobitnej záruky odborná realizácia celého strešného plášťa s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov, čo potvrdí realizátor vyplnením formuláru „Prehlásenie realizačnej firmy“ na opačnej strane záručného listu.  

Ďalšie záručné podmienky:
Záruka platí pre strechu, ak bola vyhotovená s originálnymi prvkami strešného systému Bramac. Pokiaľ sa na streche nachádzajú okrem prvkov strešného systému Bramac aj iné prvky a napojenia (napr. strešné okná, napojenia komína), záruka platí len pre tie výrobky Bramac, ktorých vadnosť alebo nefunkčnosť nemá svoj pôvod v týchto iných prvkoch. Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané v čase ukončenia montáže platné a účinné :

 • všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901)
 • všeobecne platné technické predpisy
 • pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov
 • montážne pokyny spoločnosti Bramac (sú k dispozícii na internetovej stránke www.bramac.sk)

V prípade rozporu medzi montážnymi pokynmi Bramac a Pravidlami pre pokrývanie striech vydanými Cechom strechárov majú prednosť montážne pokyny spoločnosti Bramac. V ostatných prípadoch rozdielu podmienok uvedených pravidiel platia najprísnejšie stanovené podmienky.

Nárok zo záruky si nemožno uplatniť v prípade:

 • poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou podložia
 • poškodení v dôsledku chybného spracovania alebo neodbornej manipulácie, predovšetkým neodborného stúpania po streche
 • poškodení v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov
 • poškodení v dôsledku zemetrasenia, povodne, požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, tlaku zľadovatelého snehu, výbuchu, pádu letiacich telies, ich častí alebo nákladu, víchrice (s rýchlosťou vyššou ako 75 km/h), zosuvu pôdy, lavíny, zrútenia skál a poškodení zapríčinených udalosťami a javmi spadajúcimi pod vyššiu moc, a preto sa proti nim možno poistiť v rámci bežných poistných podmienok pri poistení budov

V prípade vzniku udalosti zakladajúcej nárok na uplatnenie záruky je príslušný vlastník domu povinný bezodkladne po zistení vady písomne informovať spoločnosť Bramac o vzniku udalosti s uvedením presných okolností, ako i dátumu montáže. K hláseniu škody treba priložiť kópiu záručného listu a dokladu o kúpe strešného systému. Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu umožniť spoločnosti Bramac posúdenie objektu. Práva z tejto záruky prechádzajú na každého ďalšieho vlastníka vyššie menovaného stavebného zámeru bez toho, aby bolo potrebné o tom osobitne informovať spoločnosť Bramac. Iné nároky ako tie, ktoré garantuje tento záručný list (t. zn. právo na výmenu zlyhávajúcich zložiek strešného systému Bramac a úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výmenou) sú vylúčené . 

Spoločnosť Bramac sa touto zárukou zaväzuje, že počas záručnej doby vymení na svoje náklady formou dodávky na miesto umiestnenia strechy Bramac aké-

koľvek zlyhávajúce prvky strešného systému Bramac a ponesie všetky náklady na ich výmenu. Touto zárukou nepreberá spoločnosť Bramac zodpovednosť za prípadné následné škody. Pre túto záruku platia všetky podmienky uvedené na 2. strane záručného listu. Bramac si vyhradzuje právo zrealizovať práce podľa záruky vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom povereného remeselníka. V prípade, že zlyhávajúci výrobok už nie je k dispozícii, Bramac si vyhradzuje právo použiť alternatívny výrobok porovnateľnej kvality 

15-ROČNÚ ZÁRUKU na funkčnosť strešného systému Bramac 7°

Táto záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne škridly Bramac modelu MAX 7° a – v prípade určitých strešných prvkov (napr. hrebeň/nárožie, protisnehová ochrana...) – výlučne systémové prvky Bramac, schválené pre systémovú záruku Bramac 7°. 
Zároveň je podmienkou platnosti tejto záruky odborná realizácia celého strešného plášťa s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov certifikovanou realizačnou firmou, čo potvrdí táto firma vyplnením formuláru „Prehlásenie certifikovanej realizačnej firmy“ na opačnej strane záručného listu.
Počas záručnej doby vymení spoločnosť Bramac bezplatne formou dodávky na stavenisko všetky zlyhávajúce prvky strešného systému Bramac 7. Okrem toho Bramac preplatí všetky náklady na výmenu. Za prípadné následné škody Bramac nezodpovedá.

Záručné podmienky:
1. Záruka platí pre strechu, ak bola vyhotovená s originálnymi prvkami strešného systému Bramac 7°. Pokiaľ sa na streche nachádzajú okrem prvkov strešného systému Bramac aj iné prvky a napojenia, záruka platí len pre škody preukázateľne spôsobené prvkami strešného systému Bramac. 

Originálne prvky sú definované nasledovne:
1.1 Škridly MAX 7°: základná škridla 1/1, základná škridla polovičná 1/2, krajná škridla ľavá/pravá, odvetrávacia škridla, protisnehová škridla, nosná škridla (pre stúpaciu plošinu), pultová škridla 1/1, pultová škridla polovičná 1/2, pultová škridla rohová ľavá/pravá, bleskozvodová škridla 1/1, hrebenáč, hrebenáč na ukončenie nárožia, rozdeľovací hrebenáč, bleskozvodový hrebenáč.
1.2 Príslušenstvo: poistná hydroizolačná fólia Bramac TOP RU, tesniaci tmel pod kontralaty od 7°, lepiaca hmota pre vodotesné napojenie fólií od 7°, odkvapový plech pod fóliu od 7° dl. 2m, odkvapový plech pod škridlu od 7° dl. 2m, Metalroll, Wakaflex, krycia lišta Wakaflexu, skrutka k lište Wakaflexu, tmel pre Wakaflex, príchytka škridiel dl. 80 mm, príchytka hrebenáčov, sada DuroVent MAX 7° pre sanitárne odvetranie/ kanalizačné odvetranie/prestup antény/odvod spalín, ochranná mriežka, vetrací pás, uzáver hrebeňa z PVC, ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA, držiak stúpacej plošiny pre sklon menší ako 15°, stúpacia plošina š. 41/ 88cm.

 

2. Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané:
1. všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901),
2. všeobecne platné technické predpisy,
3. pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov,
4. ako aj smernica o pokládke, vypracovaná pre strešný systém Bramac 7° v aktuálnom znení.

V prípade odchýlok medzi technickými podkladmi spoločnosti Bramac a predpismi pre betónové krytiny, všeobecne platnými technickými
predpismi, ako i uvedenými normami, má prednosť smernica o pokládke „Strešný systém Bramac 7°“ spoločnosti Bramac.

 

3. Nárok zo záruky si nemožno uplatniť v prípade: 

 • poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou podložia
 • poškodení v dôsledku chybného spracovania alebo neodbornej manipulácie, predovšetkým neodborného stúpania po streche
 • poškodení na základe neodbornej pokládky strechy, ktorá je v rozpore so zásadami uvedenými v odst. 2 týchto záručných podmienok
 • poškodení v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov
 • pokládky zložiek strešného systému Bramac 7° do malty
 • poškodení v dôsledku zemetrasenia, povodne, požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, tlaku zľadovateného snehu, výbuchu, zrútenia lietajúcich telies alebo ich častí, či nákladu, víchrice (napr. intenzita vetra väčšia ako 75 km/h ), zosuvu pôdy, lavíny, zosuvu kameňov a poškodení zapríčinených udalosťami a javmi spadajúcimi pod vyššiu moc, a preto sa proti nim možno poistiť v rámci bežných poistných podmienok pri poistení budov
 • pokládky strešného systému Bramac 7° v oblastiach so snehovým zaťažením > 2,55 kN/m2
 • realizácie úžľabia, strešných okien, integrovaných solárnych zariadení (fotovoltaické a tepelné zariadenia)
 • nadmorskej výšky väčšej ako 750 m nad morom

 

4. V prípade vzniku udalosti zakladajúcej nárok na uplatnenie záruky je príslušný vlastník domu povinný bezodkladne po zistení škody písomne informovaťspoločnosť Bramac o vzniku udalosti, s uvedením presných okolností, ako i dátumu montáže. K hláseniu škody treba priložiť kópiu záručného listu, protokolu o prevzatí a faktúry.


5. Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu spoločnosti Bramac umožniť posúdenie objektu.

6. Táto záruka prechádza na nového vlastníka vyššie menovaného stavebného zámeru bez toho, aby bolo potrebné o tom informovať spoločnosť Bramac.

7. Iné nároky, ako tie, ktoré garantuje tento záručný list (t. zn. právo na výmenu zlyhávajúcich zložiek strešného systému Bramac 7° a úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výmenou) sú vylúčené. Záruka nezakladá nárok na náhradu materiálnej alebo inej škody.

8. Nároky zo škôd, vzniknutých počas zákonnej záručnej lehoty, sa riadia platnými právnymi predpismi a zmena týchto podmienok sa ich nedotýka.

9. Tieto záručné ustanovenia neobmedzujú nároky zo zodpovednosti za chyby.

 

15-ROČNÁ ZÁRUKA na solárny kolektor Bramac

Záručná lehota začína plynúť dňom vystavenia faktúry.

Záručné podmienky:

 • montáž kolektoru sa uskutočnila v súlade s návodom na montáž v aktuálnom znení,
 • solárna zmes musí byť vhodná pre použitie v kombinácii s medeným absorbérom a každých 5 rokov musí byť   dokázateľne preskúšaná jej hodnota pH, pričom táto nesmie klesnúť pod hodnotu 6,5
 • existuje potvrdenie o riadnom uvedení solárneho zariadenia do prevádzky, ako aj doklady o jeho pravidelnej ročnej kontrole a údržbe odbornou firmou
 • spoločnosť Bramac bola o nedostatkoch v rámci záručnej lehoty informovaná bezodkladne po ich zistení
 • spoločnosť Bramac, resp. ňou poverené osoby mali možnosť overiť si reklamáciu na mieste.

Ručenie za prasknuté sklo, škrabance na skle a za mechanické poškodenia, ako i za poškodenia v dôsledku uda lostí vyššej moci a za chyby a poruchy vzniknuté v dôsledku neodbornej montáže, inštalácie, používania alebo nesprávnej údržby, ako napr. nedostatočná protimrazová ochrana absorbéra, je vylúčená. Bramac v žiadnom prípade neručí ani za prípadné následné škody.
Bramac v rámci tejto záruky nezodpovedá ani za poškodenie v dôsledku mechanického namáhania, resp. zmien podmienených poveternostnými vplyvmi. Nepatrné zmeny farby, resp. poškodenia povrchu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť kolektora, taktiež nepredstavujú chybu, za ktorú by spoločnosť Bramac zodpovedala v rámci tejto záruky. Lehota pre uplatnenie škody v zmysle zákonných záručných ustanovení začína plynúť nezávisle od vyššie uvedenej záruky odo dňa namontovania kolektora. Táto záruka neobmedzuje zákonnú záručnú lehotu. 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať