Panel používateľa

Záruka Dakea

Výrobca strešných okien, spoločnosť Altaterra spol. s.r.o. poskytuje na svoje výrobky 10 ročnú záruku. Na všetky strešné okná a lemovania.


I. Doba trvania a rozsah záruky

 

  • Altaterra poskytuje konečnému užívateľovi(1) 10-ročnú záruku na všetky svoje strešné okná (s výnimkou okien v miestnostiach, ktoré nie sú vykurované vrátane okenných skiel a lemovania).
  • Altaterra poskytuje konečnému užívateľovi 2-ročnú záruku na okná v miestnostiach, ktoré nie sú vykurované, na žalúzie a iné príslušenstvo k oknám.
  • Na základe vyššie uvedenej 10-ročnej záruky na strešné okná Altaterra poskytuje konečnému užívateľovi ďalšiu 10-ročnú záruku na nainštalované strešné okná DAKEA™, a to za predpokladu, že konečný užívateľ (zákazník) správne zaregistroval svoje strešné okno DAKEA™ vyplnením a odoslaním dotazníka spoločnosti Altaterra, ktorý je k  dispozícii na www.dakea.net.
  • Práva vyplývajúce z ďalšej záruky môže konečný užívateľ uplatniť u predajcu, u ktorého si DAKEA™ produkt kúpil, alebo pokiaľ to nie je možné, u spoločnosti Altaterra predložením potvrdenia o predĺžení záruky, ktoré sa poskytuje pri registrácii strešného okna DAKEA™. Platnosť predĺženej záruky sa končí uplynutím 20 rokov odo dňa vzniku záruky tak ako je tento definovaný v časti II uvedenej nižšie.
  • Bez ohľadu na vyššie uvedené, na plynové pružiny strešných okien DAKEA™ sa poskytuje 2-ročná záruka. Záruka sa vzťahuje na vyššie uvedené produkty, ktoré boli dodané prvému konečnému užívateľovi(2) po 1. máji 2012.

 


II. Deň začiatku záruky

Záručná doba začína plynúť okamihom dodania nového produktu konečnému užívateľovi.
Ak konečný užívateľ nie je schopný preukázať čas dodania tovaru, Altaterra si vyhradzuje právo určiť dátum začatia záruky na základe dokladov preukazujúcich pravdepodobný deň výroby.


III. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na vady(3) týkajúce sa materiálu, na výrobné alebo konštrukčné chyby(4).
Ak bude reklamácia platne podaná v záručnej dobe, Altaterra sa v rámci záruky zaväzuje dodať bezplatne nový rovnaký výrobok alebo jeho súčasť. Altaterra je tiež oprávnená odstrániť vady v prípadoch, v ktorých je podľa jej názoru riadne odstránenie vady možné. Altaterra nepreberá zodpovednosť za náklady na demontáž starého výrobku, spracovanie nového výrobku, inštaláciu nového výrobku alebo za podobné náklady.
ZA INÝCH AKO VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK ALTATERRA NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNU ŠKODU, NÁKLADY, VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO KONCOVÝM UŽÍVATEĽOM A NEMÔŽE BYŤ Z TOHO DÔVODU ZAVIAZANÁ NAHRADIŤ ŠKODU ALEBO POSKYTNÚŤ INÉ PROTIPLNENIE. ALTATERRA NEZODPOVEDÁ ZA NEPRIAME ČI NÁSLEDNÉ POŠKODENIE A STRATY A TAKTIEŽ NEPREBERÁ INÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU VÝROBKOV OKREM ZÁKONOM STANOVENEJ ZODPOVEDNOSTI.
Altaterra nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť z nedbanlivosti v prípade úmrtia alebo zranenia osôb alebo pri podvode alebo úmyselnom pochybení alebo inak, ak prípadné vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti je zo zákona neplatné, zakázané alebo nevymožiteľné. Poskytnutie náhradných výrobkov alebo súčiastok alebo oprava nepredlžujú pôvodnú záručnú dobu.

 

IV. Písomná reklamácia

Na uplatnenie tejto záruky musí konečný užívateľ podať písomnú reklamáciu počas záručnej doby(5) u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo ak to nie je možné, u Altaterra, a to do jedného mesiaca po dni, keď konečný užívateľ vadu zistil alebo mal zistiť.


V. Výnimky zo záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na (pričom uvedený výpočet nemožno považovať za úplný ale slúži len ako príklad najčastejšie sa vyskytujúcich situácií): akékoľvek zafarbenie neviditeľných častí, zmenu farby a vyblednutie spôsobené slnkom / kondenzáciou / kyslými dažďami / soľou alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, ktoré spôsobujú zhrdzavenie alebo zmenu materiálu, akékoľvek zmeny farby alebo zhoršenie kvality dreva spôsobené zanedbaním údržby
brúsením a lakovaním minimálne raz za dva roky, prípadné hrče v dreve, prirodzené odlišnosti vo farbe dreva a tiež drobné nedokonalosti hliníka a ocele – vrátane zmien vo farbe okenného skla - ktoré zásadným spôsobom neznižujú výhľad alebo iné podobné okolnosti bez ohľadu na to, či môžu byť označené za vady. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady alebo poškodenia, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a) chybnej inštalácie, t.j. inštalácie vykonanej v rozpore s návodom na inštaláciu alebo (v prípade neexistencie takéhoto návodu) v rozpore s bežným postupom,

b) inštalácie mimo odporučených montážnych priestorov,

c) chybnej manipulácie alebo nesprávneho použitia,

d) zanedbania údržby uvedenej v návode na použitie alebo (v prípade neexistencie tohto návodu) zanedbania bežnej údržby,

e) použitia nekompatibilných náhradných dielov alebo príslušenstva (napr. zapojenie na zdroj energie),

f)dopravy alebo akejkoľvek inej formy manipulácie,

g) zmeny/úpravy produktov,

h) vyššej moci,

i) iných vád alebo škody, ktoré nespočívajú v materiálových, výrobných alebo štrukturálnych vadách.
 

VI. Rôzne

Okrem tejto záruky sa použijú aj všeobecne záväzné právne normy, ktoré sa vzťahujú na tento prípad. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že koncovému užívateľovi bude prislúchať viac práv ako mu vyplýva z tejto záruky. Záruka nijakým spôsobom neobmedzuje práva, ktoré by koncovému používateľovi mohli prislúchať voči predajcovi, u ktorého konečný užívateľ zakúpil výrobok. Táto záruka sa vykladá a spravuje maďarským právom.


VII. Poznámky - doplňujúci výklad

Poznámka 1. “Koncový užívateľ” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom výrobku a ktorá ho nezískala za účelom jeho ďalšieho
predaja alebo inštalácie v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Poznámka 2. “Prvý koncový užívateľ” je koncový užívateľ, ktorý ako prvý zakúpi výrobok od Altaterra, predajca alebo akákoľvek iná fyzická alebo
právnická osoba, ktorá predáva alebo inštaluje výrobok v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Poznámka 3. Záruku je možné uplatniť v prípade vady na základe vedeckých a technických poznatkov v čase začiatku záručnej doby. Príčina vady
musí existovať v tom istom čase.
Poznámka 4. Prípadné rozdiely medzi normami platnými v čase kúpy výrobku (vrátane napr. noriem, ktoré predstavujú základ pre označenie CE)
a vzhľadom výrobku podľa príslušných noriem platných v čase výroby nepatria medzi vady alebo chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka.
Poznámka 5. Koncový užívateľ je povinný preukázať, že záručná doba ešte neuplynula.

Aktualizácia cien

11.10.2021

Technické poradenstvo

0917 969 003

Telefonické objednávky

Po - Pi 8:00-15:00

042/3810164
042/3810935

info@lacnestavanie.sk

Certifikované overené stavebniny.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info